top of page

                    Znamy się od wielu lat. Wspólnie pracowaliśmy we wrocławskich fundacjach, domach kultury,                        przedszkolach i szkołach niepublicznych. Są wśród nas aktorzy, pracownicy wyższych uczelni,                            reżyserzy dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych, artyści, sportowcy, pedagodzy, muzycy.

Działamy w różnych przestrzeniach kultury. Każdy z nas może pochwalić się bogatym, wieloletnim doświadczeniem w swojej branży.

Stowarzyszenie jest dla nas dodatkową platformą spotkania, wymiany doświadczeń, wspólnej, ciekawej pracy.

Działając wspólnie w przestrzeni edukacji i kultury, powołaliśmy Stowarzyszenie DW w 2016 roku.

Od tego czasu zrealizowaliśmy ponad 20 projektów w szkołach, przedszkolach, instytucjach kultury. Zaufali nam: Narodowe Centrum Kultury, KGHM, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Fundacja Neonet, Urząd Miasta Wrocławia, Narodowe Forum Muzyki, Centrum Kultury w Polkowicach oraz dziesiątki wrocławskich szkół i przedszkoli.

 

Zapraszamy do współpracy.

Będzie nam miło spotkać się razem i działać wspólnie dla kultury

Członkowie

Stowarzyszenia DW

STATUT

STOWARZYSZENIA

SPOŁECZNO - KULTURALNEGO

DW DZIAŁAMY WSPÓLNIE

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

§ 1


Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne DW Działamy Wspólnie zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem niezależnych artystów, animatorów kultury i ludzi z pasją.

§ 2

1.Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji działalności społeczno-kulturalnej.

2. Pełna nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne DW Działamy Wspólnie. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej, tj. Stowarzyszenie DW Działamy Wspólnie.

§ 3

 

1.Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Wrocław.

2.Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
ze szczególnym uwzględnieniem Wrocławia i województwa dolnośląskiego, przy
czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

3.Realizacja zadań statutowych Stowarzyszenia może być prowadzona we współpracy
z innymi podmiotami

4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony..

 

§ 4

 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu, jest zarejestrowane na podstawie obowiązującego prawa i działa zgodnie z konstytucyjnym porządkiem prawnym Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 

§ 5

 

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Przewiduje się możliwość odpłatnego świadczenia usług przez członków na rzecz Stowarzyszenia przy realizacji projektów zleconych.

   

§ 6

 

Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

 

§7

                                                                                 
1. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną, mającą na celu realizację wszelkiej działalności społeczno-kulturalnej, mającej na celu wszechstronny, intelektualny, społeczny, emocjonalny, duchowy i fizyczny rozwój człowieka poprzez kształcenie, samodoskonalenie, edukację oraz promocję miasta i dzielnic, a także integrowanie
i aktywizację społeczności.

2. Stowarzyszenie realizuje cele dotyczące sfery zadań publicznych określonych
w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2013 r.

3.Stowarzyszenie współpracuje z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami społecznymi i innymi stowarzyszeniami lokalnymi, krajowymi, zagranicznymi o podobnym celu i charakterze działania. Współpraca ta musi respektować ramy obowiązującego prawa i nie może być wykorzystywana do celów poza statutowych.

4. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach. Ma prawo być członkiem federacji i podmiotem gospodarczych posiadających osobowość prawną, w tym turystycznych i sportowych.

 

 

 

ROZDZIAŁ II: CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 

§ 8

 

Cele stowarzyszenia:

 1. Tworzenie i upowszechnianie nowych wartości kulturowych.

 2. Rozwijanie zainteresowań i pasji oraz edukacja w różnych dziedzinach życia społeczno-kulturalnego.

 3. Nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego za siebie
  i innych.

 4. Organizacja czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

 5. Prowadzenie edukacji kulturalnej i wychowywanie poprzez sztukę – dzieci, wychowawców oraz animatorów amatorskiego ruchu artystycznego.

 6. Inspirowanie, inicjowanie i organizowanie w środowisku lokalnym działań mających na celu stwarzanie dzieciom, młodzieży i dorosłym warunków do częstych i różnorakich kontaktów ze sztuką.

 7. Rozbudzanie potrzeb uczestnictwa w kulturze oraz kształtowanie gustów
  i wrażliwości estetycznej widzów.

 8. Wspieranie oraz promowanie wszelkich inicjatyw amatorskich grup teatralnych
  i artystycznych oraz twórców indywidualnych na rzecz rozwoju społeczno-kulturalnego w skali regionalnej i ogólnopolskiej.

 9. Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez angażowanie środowisk zagrożonych w aktywność społeczno-kulturalną.

 10. Rozszerzenie oferty kulturalnej, rozrywkowej, widowiskowej i sportowo-rekreacyjnej w celu zapewnienia mieszkańcom atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu.

 11. Promocja dzielnic, miasta i regionu w kraju i w Europie.

 12. Edukacja, kultura, mobilność i aktywizacja zasobów ludzkich, czyli m.in. wspieranie wzrostu aktywności środowisk twórczych, zarówno profesjonalnych, jak i amatorskich, przede wszystkim poprzez tworzenie warunków dla rozwoju działalności twórczej oraz promocję na terenie województwa i kraju.

 13. Dążenie do poszerzania oferty przedsięwzięć społecznych i kulturalnych regionu.

 14. Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w kulturze i wzmocnienie środowisk twórczych.

 15. Poprawa warunków działalności artystycznej.

 16. Budowa nowych obiektów kulturalnych i poprawa stanu istniejących obiektów społeczno-kulturalnych.

 17. Podnoszenie wartości estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej; działania podnoszące wartość estetyczną
  i funkcjonalną przestrzeni i obiektów użyteczności publicznej przez wprowadzanie w nią sztuki.

 18. Poszukiwane atrakcyjnych sposobów upowszechniania treści kulturowych.

 19. Ochrona i promocja zdrowia.

 20. Integracja społeczności lokalnych oraz zbiorowości  regionalnych, wspomaganie inicjatyw i samoorganizacji społecznej oraz instytucji rozwoju lokalnego, międzysektorowego partnerstwa oraz regionalnych porozumień (sieci) na rzecz rozwoju. Wspieranie organizacji społecznych oraz działań na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego, w tym kultywowania lokalnych tradycji etnicznych i kulturowych.

 21. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

 

§ 9

 

Stowarzyszenie wymienione w § 12 cele realizuje przez:

 1. Nawiązywanie współpracy z amatorskimi ruchami artystycznymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi.

 2. Tworzenie i prezentowanie przedstawień teatralnych repertuaru własnego.

 3. Integracja i kooperacja  grup i stowarzyszeń artystycznych działających na terenie miasta Wrocławia.

 4. Prezentowanie przedstawień gościnnych oraz innych form parateatralnych.

 5. Organizowanie przedsięwzięć artystycznych w formie: wystaw, koncertów, cykli artystycznych, spektakli teatralnych.

 6. Stwarzanie warunków środowiskowych spotkań i artystycznych konfrontacji, m. in. poprzez organizowanie konkursów, przeglądów, festiwali, prelekcji, warsztatów.

 7. Tworzenie własnych programów edukacji artystycznej dzieci i młodzieży, stałe ich uaktualnianie, ulepszanie i realizowanie we współdziałaniu z instytucjami edukacyjnymi, społecznymi i kulturalnymi.

 8. Organizowanie warsztatów i szkoleń dla wychowawców, nauczycieli i amatorskiego ruchu artystycznego w zakresie prowadzenia różnego rodzaju zespołów artystycznych.

 9. Organizacja i utrzymanie własnych grup artystycznych, kół i klubów zainteresowań.

 10. Organizacja wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

 11. Organizacja zajęć praktycznych z zakresu kultury fizycznej i rekreacji.

 12. Realizacja projektów teatralnych i artystycznych.

 13. Nawiązywanie współpracy z organizacjami działającymi poza granicami kraju

 14. Archiwizacja i dokumentacja dorobku artystycznego własnych grup artystycznych,

 15. Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej amatorskim grupom artystycznym współpracującym ze stowarzyszeniem oraz nad realizacją projektów.

 16. Promocja zdrowego trybu życia oraz ochrony zdrowia.

 17. Pozyskiwanie środków do realizacji działań ujętych w statucie.

 18. Prowadzenie działalności gospodarczej.

 19. Inspirowanie zdarzeń poszerzających edukację kulturalną społeczności lokalnej,

 20. Promowanie wizerunku i członków Stowarzyszenia.

 21. Angażowanie się we wszelkiego rodzaju akcje charytatywne i możliwość prowadzenia zbiórek rzeczowych i pieniężnych.

 22. Inicjowanie i realizacja programów profilaktycznych, antyalkoholowych
  i przeciwdziałających uzależnieniom, podejmowanie działań w zakresie pomocy społecznej, poprzez prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej.

 23. Współpraca z władzami miasta i gmin.

 24. Prowadzenie akcji informacyjnych, promowanie działalności Stowarzyszenia za pośrednictwem środków masowego przekazu, plakatów, zdjęć i innych dostępnych środków.

 

 

§ 10

 

1.W realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie DW Działamy Wspólnie współpracuje
z innymi instytucjami kulturalno-oświatowymi, organizacjami społecznymi i kulturalnymi takimi jak fundacje i stowarzyszenia oraz amatorskim ruchem teatralnym i artystycznym.

 

2.Stowarzyszenie może realizować imprezy kulturalne na zlecanie osób fizycznych
i prawnych.

 

3.Członkowie zarządu Stowarzyszenia mogą powołać wolontariuszy dla wykonywania zadań statutowych, których świadczenia na rzecz stowarzyszenia będą odpowiadały świadczeniom pracy.

 

 

 

ROZDZIAŁ III: CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

 

§ 11

 

Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna i prawna, która złoży pisemną deklarację członkostwa (wg wzoru). Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym stowarzyszenia.

 

§ 12

 

Członkowie nie mogą reprezentować poglądów politycznych i partyjnych w ramach pracy Stowarzyszenia.

 

§ 13

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

§ 14

 

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która:

  • złoży deklarację członkowską na piśmie,

  • przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

 2.  Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż
  w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji

 3. Młodzież w wieku 16-18 lat, mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, należąca do Stowarzyszenia może korzystać z biernego prawa wyborczego.

 

 

 

 

 

§ 15

 

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna i osoba prawna (instytucja, organizacja, stowarzyszenie itp.) uznająca cele Stowarzyszenia i akceptująca jego statut, deklarująca pomoc finansową, merytoryczną, lub rzeczową w realizacji celów Stowarzyszenia.

 2. Członek wspierający – osoba prawna, może działać w Stowarzyszeniu
  za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

 3. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

 

 

 

§ 16

 

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla rozwoju działalności Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje i może cofnąć Walne Zgromadzenie Członów Stowarzyszenia.

2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 3 członków Stowarzyszenia.

 

§ 17

 

Zarząd uprawniony jest również do podejmowania uchwał w sprawie skreślenia z listy członków zwyczajnych i z listy członków wspierających.

 

§ 18


1.  Członek zwyczajny ma prawo:

 • Biernego i czynnego wyboru do władz Stowarzyszenia.

 • Brania udziału w zebraniach Stowarzyszenia i uczestnictwa w różnych przejawach jej działalności.

 • Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

 • korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia

 

2.  Członkowie honorowy oraz wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.

 

3.  Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

4. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu, oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 

§ 19


Członek zwyczajny ma obowiązek:

 1. Przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia

 2. Aktywnie uczestniczyć w życiu i działalności  Stowarzyszenia w realizacji jego celów

 3. Regularnego opłacania składek członkowskich.

 

 

§ 20

 

 1. Członkostwo wygasa na skutek:

 • dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia,

 • wykluczenia przez Zarząd:

- z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich
lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,
- z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,

- ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

 

ROZDZIAŁ IV: WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§ 21


Władzami Stowarzyszenia są:

 

 1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

 2. Zarząd.

 3. Komisja Rewizyjna.

§ 22


1.Kadencja władz Stowarzyszenia trwa pięć lat.

2.Wybór członków zarządu i komisji rewizyjnej stowarzyszenie odbywa się w głosowaniu tajnym. Wyjątkiem jest wybór Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, który odbywa się
w głosowaniu jawnym.

3.W przypadku ustąpienia członka władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym, że liczba dokooptowanych nie może przekroczyć połowy liczby członków pochodzących z wyboru.

 

 

§ 23


Zebrania władz Stowarzyszenia dla ważności podejmowania uchwał wymagają obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków władz, a ich uchwały – z wyjątkami określonymi w statucie – zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba, ze postanowienia statutu lub regulaminu poszczególnych organów stanowią inaczej. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

 

§ 24


Członkowie wszystkich władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie.
Członkom Stowarzyszenia pełniącym swoje funkcje społecznie, może przysługiwać:

 • dieta, przewidziana prawem polskim wynikająca z prowadzenia działalności społecznej,

 • zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem obowiązków statutowych.

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V: WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

 

§ 25

 

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

 2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 3. W Zgromadzeniu uczestniczą członkowie zwyczajni i honorowi z głosem stanowiącym oraz z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.

 4. Walne Zgromadzenie Członków sprawozdawczo–wyborcze, zwoływane jest raz na 5 lat.

 5. Walne zgromadzenie Członków zwoływane jest co najmniej raz na 2 lata.

 6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwoływane z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek conajmniej 50% liczby członków zwyczajnych.

 7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest w ciągu trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 8. Uczestnicy Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków powinni być powiadomieni pisemnie i poprzez ogłoszenie wywieszone w siedzibie Stowarzyszenia przez Zarząd o dacie i porządku obrad co najmniej na dwa tygodnie przed zebraniem.

 

§ 26

 

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest władne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie oraz bez względu na liczbę obecnych członków w drugim terminie.

 2. Uchwały Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał w sprawie zmiany statutu i rozwiązania się Stowarzyszenia.

 

 

 

§ 27


Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Podejmowanie uchwał dotyczących zadań i kierunków działalności Stowarzyszenia.

 2. Rozpatrywanie wniosków władz Stowarzyszenia i jego członków.

 3. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 4. Udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.

 5. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 6. Wybór Prezesa Zarządu z pośród członków zarządu.

 7. Nadanie i pozbawienie godności członka honorowego na wniosek Zarządu.

 8. Uchwalanie zmian statutu na ustalonych zasadach.

 9. Podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia na zasadach ustalonych.

 10. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich.

 

 

ROZDZIAŁ VI: ZARZĄD

 

§ 28


Zarząd Stowarzyszenia składa się z 2 do 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków spośród członków zwyczajnych.

§ 29


Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. Kierowanie Stowarzyszeniem zgodnie z założeniami statutu.

 2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

 3. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.

 4. Wykonywanie uchwał i zaleceń Walnego Zgromadzenia Członków.

 5. Prowadzenie biura zgodnie z regulaminem.

 6. Opracowywanie rocznych programów działania i związanych z ich realizacją planów finansowych.

 7. Składanie sprawozdań z działalności w okresie kadencji lub udzielanie informacji
  z działalności międzyzebraniowej Walnemu Zgromadzeniu Członków.

 8. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.

 9. Pozyskiwanie sponsorów dla działalności Stowarzyszenia oraz przyjmowanie darowizn i zapisów.

 10. Decydowanie o sprawach związanych z zatrudnieniem i warunkach pracy pracowników etatowych Stowarzyszenia.

 11. Decydowanie o wysokości wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia.

 12. Wydawanie regulaminów w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia nie zastrzeżonych przez Walne Zgromadzenie Członków.

 13. Zarząd jest odpowiedzialny za całokształt działalności Stowarzyszenia i działa w jego imieniu w kontaktach z innymi organizacjami.

 

§ 30

 

 1. Zarząd wydaje decyzje w formie uchwał.

 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.

 3. Uchwały Zarządu muszą być podpisane przez dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa.

 

§ 31

 

 1. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo do wyróżniania zasłużonych dla Stowarzyszenia członków lub osób niezrzeszonych.

 2. Rodzaje wyróżnień oraz zasady i warunki ich przyznania określa uchwalony przez Zarząd, w tym zakresie regulamin.

 

§ 32

 

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

 2. Posiedzenie Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu lub wyznaczony przez Prezesa inny członek Zarządu.

 3. Zarząd reprezentuje na zewnątrz Prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu.

 4. Działalność Zarządu podlega kontroli Komisji Rewizyjnej.

 5. Zarząd jest zobowiązany rozpatrzyć wszystkie wnioski i zalecenia przedstawione przez Komisję Rewizyjną.

 

ROZDZIAŁ VII: KOMISJA REWIZYJNA

 

§ 33

 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia i co najmniej raz w roku kalendarzowym przeprowadza kontrolę całokształtu działalności Stowarzyszenia z uwzględnieniem gospodarki finansowej.

 2. Szczególnej kontroli podlegają prawidłowość, celowość, rzetelność w gospodarowaniu majątkiem Stowarzyszenia.

 3. Protokoły z przeprowadzonych kontroli, w których zawarte są zalecenia pokontrolne, przedkładane są Zarządowi Stowarzyszenia.

 4. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli naruszenia prawa przez Zarząd Stowarzyszenia Komisja Rewizyjna ma obowiązek poinformować właściwy organ
  o stwierdzonych naruszeniach.

 5. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli pracy Zarządu.

 6. Komisja Rewizyjna może w każdym czasie żądać informacji o bieżących pracach Zarządu Stowarzyszenia.

 

§ 34

 

 1. Członkami Komisji Rewizyjnej są dwie osoby wybrane przez Walne Zgromadzenie Członków spośród członków zwyczajnych, którzy nie są członkami Zarządu Stowarzyszenia.

 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają z pośród siebie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

§ 35


Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Składanie przed Walnym Zgromadzeniem Członków sprawozdań ze swojej działalności.

 2. Wnioskowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia.

 3. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków.

 

§ 36

 

 1. Komisja Rewizyjna odbywa swoje posiedzenia co najmniej raz na pół roku (przed spotkaniem Zarządu).

 2. Posiedzenia Komisji może zwoływać każdy z członków Komisji.

 3. Posiedzenia Komisji są protokołowane przez jednego z członków, protokół podpisują przewodniczący i protokolant.

 4. Decyzje zapadają w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów obecnych członków Komisji.

ROZDZIAŁ VIII: MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 

§ 37


Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może posiadać nieruchomości, ruchomości oraz fundusze. Na majątek Stowarzyszenia składają się w szczególności:
 a) wpływ z tytułu składek członkowskich,

  b) wpływy z darowizn, spadków, zapisów,

  c) dotacje przekazywane Stowarzyszeniu,

  d) środki przekazywane przez sponsorów,

  e) odsetki bankowe i lokaty terminowe,

  f) inne dochody.

§ 38

 

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, we wszystkich sprawach,
  w tym majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu łącznie, przy czym w zakresie zawierania umów opiewających na kwotę poniżej 15 000 zł oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia może składać jednoosobowo Prezes zarządu.

 2. Oświadczenie o przyjęciu darowizny na rzecz Stowarzyszenia może złożyć jednoosobowo każdy członek Zarządu.

 

§ 39

 

 1. Wysokość składek członkowskich określa Zarząd Stowarzyszenia na ostatnim posiedzeniu w roku kalendarzowym - na rok następny, ustalając jednocześnie termin, do którego składka powinna być uiszczona i tryb jej wniesienia.

 2. Do wysokości wpisowego stosuje się odpowiednio postanowienia ust. l.

 

§ 40


Sprawy finansowe Stowarzyszenia są realizowane na podstawie rocznego planu finansowego zatwierdzonego przez Zarząd Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IX: ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 41

 

 1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia lub zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów w obecnościco najmniej połowy przedstawicieli członków zwyczajnych.

 2. Uchwalenie zmian w statucie lub rozwiązanie stowarzyszenia może być przedmiotem obrad Wlanego Zgromadzenia jedynie wówczas, gdy sprawy te zostały umieszczone
  w porządku obrad stosownie do § 25 pkt.8

 3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa jednocześnie sposób jego likwidacji oraz cele na jakie przeznaczony zostanie majątek Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ X: POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 

§ 42

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach.

bottom of page